بانوان فرهنگی و اجتماعی
January 24, 2017

بانو دکتر مه‌لقا ملاح، مادر محیط زیست ایران

زنان در نهاد خود ‌آموزگار و پرورنده‌ هستند و به همین دلیل نقش اصلی را در تخریب محیط ریست ایفا می‌کنند   ورودی آپارتمان، همانند مادر […]