بانوان صنعت و معدن
June 29, 2016

بانو فاطمه دانشور – مدیرعامل شرکت صنعتی سپهرآسیا و مدیرعامل موسسه خیریه مهرآفرین

از فعالیت های کوچک تجاری تا یکی از ثروتمندترین بانوان ایران وقتی بچه بودم، مادر بزرگم قهرمانم بود چون یک زن مقتدر بود و در همه […]