بانوان صنعت و معدن
December 25, 2016

 بانو حوریه مزدارانی-کارآفرین صنعت،تولید کننده سیستم کروز کنترل خودرو

ایده مهم است نه سرمایه اولیه ارشد مهندسی برق با گرایش کنترل گرفته است. متولد 1365 در تهران است. بعد از فارغ التحصیلی چندین ماه در […]