بانوان خدمات
September 7, 2017

بانو مريم اكرمي، نخستین بانوی خلبان اهل يزد

– از كودكي به اوج گرفتن و پرواز علاقه داشتم و بعد از ازدواج با تشويق هاي همسرم كه خود دانش آموخته اولين باشگاه خصوصي يزد […]