بانوان اقتصاد و بازرگانی
April 5, 2017

بانو دکتر زهرا رهایی – مدیرعامل شرکت ناوک شیمی پخش

کارم با روحیه ماجراجوی من که تحمل یکنواختی را ندارد، سازگار است   – در اسفند ماه سال 49 متولد شدم . در خانواده ای به […]