بانوان آموزش و پژوهش
December 4, 2017

بانو سیما رییسی: دکترای علوم‌سیاسی، روشندل، اما چشم و چراغ چابهار

صدایش آرامش عجیبی دارد. آن‌قدر با انرژی صحبت می‌کند که گویی در تمام مدت گفت‌وگو لبخندی دایمی بر صورتش نقش بسته. شاید لبخند رضایت از موفقیت‌هایی […]