بانو مریم تاریکه لمسکی/ جوان‌ترین دختر چترباز ایران

بانو مریم تاریکه لمسکی/ جوان‌ترین دختر چترباز ایران

امروزه دیگر امور چتربازی تنها در انحصار ارتش ها و گروه های نظامی نیست بلکه به عنوان یک ورزش مفرح و نشاط آور مورد استقبال جوانان قرار گرفته است و هیچ محدودیتی هم برای جنسیت قائل نیست حتی خانم های بسیاری به این ورزش روی آورده اند.

 

%da%86%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-8

 

مریم تاریکه لمسکی 16 ساله، جوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است.

وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ 65 نیرو مخصوص نوهد‌) و نیروهای مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است.

 

%da%86%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-7

 

%da%86%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-6

 

%da%86%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-5

 

%da%86%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-4

 

%da%86%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-3

 

%da%86%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-2